Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

nathloves
0334 6a1b 500
Reposted fromzenibyja zenibyja viaSkydelan Skydelan

July 09 2015

nathloves
nathloves
8320 e510
Reposted frombuddhablink buddhablink viaSkydelan Skydelan
nathloves
7051 38ae 500
Reposted fromladymoonlady ladymoonlady viaSkydelan Skydelan
nathloves
8793 8515
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaSkydelan Skydelan
nathloves
9836 d565 500

Tokyo, 1996

Harry Gruyaert

Reposted fromohhmarigold ohhmarigold via13-days 13-days
nathloves
6892 8927
Reposted fromimeggyman imeggyman via13-days 13-days
nathloves
Pamiętaj, że nieotrzymanie tego, czego pragniesz jest czasami cudownym zrządzeniem losu.
— Dalajlama
Reposted frommasala masala viatupfen tupfen
nathloves

"-Co pan robi od rana do wieczora?
-Znoszę siebie."

- Emil Cioran
Reposted fromkarahippie karahippie viaimmuff immuff
nathloves
6619 95fe 500
26.
nathloves
1794 5e6b
nathloves
nathloves
0481 e769
nathloves
6803 6695 500
Reposted fromrisky risky viaSkydelan Skydelan
1703 e392 500
nathloves
8025 f89c 500
:)))
nathloves
Obojętność często wyrządza więcej krzywd niż jawna niechęć
— Joanne Kathleen Rowling, Harry Potter i Zakon Feniksa
Reposted frommixtura mixtura viaalliwantisyou alliwantisyou
nathloves
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted frommefir mefir viakasiakocimietka kasiakocimietka
nathloves
7604 0ac8
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl